Novieveshki

www.novieveshki.ru 

Client: Novie Veshki
Industry: Housing Development
Services: Web Development
Team: Brand strategy, identity & web design: TalkWise LLC; Web development: Visualwise